Utopia

Utopia

Welkom in het natuurgebied Utopia

Aan de oostkant van Texel ligt een mooi binnendijks vogelgebied. Grote sterns en steltlopers broeden hier op de schelpenstrandjes. Je kunt de vogels in dit krekengebied goed zien vanaf de waddendijk.

Utopia is van betekenis als vluchtplaats voor de vogels

Als er stormvloed of springvloed wijken de vogels uit vanaf de Waddenzee en de kwelders De Schorren naar een plek achter de dijk waar zij veilig zijn. In het natuurgebied Utopia wachten ze rustig af tot de wadplaten en kwelders weer droog zijn. Vanwege de stijgende zeespiegel worden deze vluchtplekken steeds meer noodzakelijk. Het grasland is in 2010 en 2011 door Natuurmonumenten omgevormd tot een krekengebied met slikranden en talrijke schelpenbanken.