Moergestels Broek

Moergestels Broek

Welkom in natuurgebied Moergestels Broek

Het natuurgebied Moergestels Broek is 107 hectare groot en ligt zuidoostelijk van Moergestel aan beide kanten van de A58. Tot in de vijftiger jaren was dit een drassig gebied en een belangrijke plek voor de weidevogels.

In die jaren werden de vroegere dotterbloemhooilanden ontgonnen en voor de landbouw ontwaterd. Door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en lokale boeren wordt aan het herstel van de natuur gewerkt. Dit gebeurt door het verhogen van de grondwaterstand zodat het Moergestelse Broek opnieuw attractief wordt voor de kievit, grutto en andere soorten weidevogels.